Deklaracja dostępności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Deklaracja dostępności serwisu

SP ZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej bip.zozmswia.gda.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 13.03.2016

Data ostatniej dużej aktualizacji: 28.03.2024

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

 1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  • część załączników tekstowych występuje w formie skanów dokumentów.
 2. niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 3. zdjęcia nie posiadają opisów pozwalających osobom korzystającym z technologii asystujących poznać ich zawartość.

Oświadczenie sporządzono dnia 30.03.2023. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi na dzień 30.03.2023.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą odpowiedzialną jest Administrator BIP.
kontakt tel. : 58 309 8271
adres e-mail: admin@zozmswia.gda.pl
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

SP ZOZ MSWIA w Gdańsku mieści się przy ulicy Kartuskiej 4/6. Składa się z czterech połączonych ze sobą budynków, Przychodni oraz częścią Szpitalną.

Wejścia do budynków znajdują się od ulicy Kartuskiej – cześć Szpitalna oraz wejście od ulicy Wesołej cześć Przychodni gdzie znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim, w tej części również znajduje się administracja jednostki.

Do budynku szpitala można dostać się wejściami Głównym od ulicy Kartuskiej oraz przez Izbę przyjęć od ulicy Wesołej korzystając z windy lub schodów.

Budynek posiada własny parking z miejscami parkingowymi.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

W jednostce jest dostępny tłumacz języka migowego.

Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego: RAPORT

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:SP ZOZ MSWiA w Gdańsku
Data utworzenia:2021-10-07
Data publikacji:2021-10-07
Osoba sporządzająca dokument:Administrator BIP
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1494