Status prawny jednostki

Organy SP ZOZ MSW w Gdańsku

1) Dyrektor Zakładu

2) Rada Społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym ministra
właściwego do spraw wewnętrznych oraz organem doradczym Dyrektora Zakładu.

Dyrektor Zakładu
1) kieruje Zakładem i reprezentuje go na zewnątrz,
2) wykonuje czynności w zakresie prawa pracy wobec osób zatrudnionych w zakładzie,
3) podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania Zakładu i ponosi za nie odpowiedzialność.

Dyrektor Zakładu wykonuje swoje zadania przy pomocy:
1. Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjno-Ekonomicznych.
2. Głównej Księgowej,
3. Ordynatorów i Kierowników Oddziałów
4. Kierownika Przychodni,
5. Kierowników Komórek Organizacyjnych,
6. Naczelnej Pielęgniarki.

Strukturę organizacyjną Zakładu - wykaz komórek organizacyjnych udzielających świadczeń zdrowotnych określa Regulamin Organizacyjny.

Schemat organizacyjny Zakładu  - Graficzny schemat organizacyjny - Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego SP ZOZ MSW w Gdańsku.