Status prawny jednostki

Działalność Zakładu obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

1. Zakład jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej posiadającym osobowość prawną.
2. Zakład działa pod nazwą: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku.
3. Zakład może używać nazwy skróconej: SP ZOZ MSWiA w Gdańsku.
4. Zakład jest wpisany w:
a) Krajowym Rejestrze Sądowym w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego . pod numerem 0000138308
b) rejestrze podmiotów prowadzących działalność leczniczą prowadzonym przez Wojewodę Pomorskiego pod numerem 000000018668.
5. Siedzibą Zakładu jest miasto Gdańsk.


Zakład działa na podstawie Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 13 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 marca 2016r.

ZARZĄDZENIE Nr 13
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 25 marca 2016 r.
w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Gdańsku

(treść Zarządzenia Nr 13 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 marca 2016 r.)

http://edziennik.mswia.gov.pl/#/legalact/2016/14/

ZARZĄDZENIE Nr 22
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 29 maja 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku

(treść Zarządzenia Nr 22 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 maja 2017 r.)

http://edziennik.mswia.gov.pl/#/legalact/2017/35/